Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/1919

XLII Sesja Rady Gminy

Dąbrowa  Zielona,  dnia  14 październik 2013  roku

 

 

 

POSTANOWIENIE   Nr  42 / 2013

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

z w o ł u j ę

XLII  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VI kadencji ( 2010 – 2014 ) w dniu

22 października 2013 roku ( wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Spółdzielni Socjalnej ,,Przyszłość”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Zielona do realizacji projektu pod nazwą ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Dąbrowa Zielona”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdujących się w budynkach mieszkalnych w miejscowości Cielętniki przy ul. Kościuszki 9 i Kościuszki 11 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ze sprzedażą udziału w Nieruchomości wspólnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Zielona położonego w budynku przy ul. Plac Kościuszki 47/48, Dąbrowa Zielona wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 6429/138337 części nieruchomości wspólnej.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z  XLI sesji Rady Gminy.
 14. Zamknięcie obrad sesji.