Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4073

XXVI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Dąbrowa Zielona, dn. 23.12.2020r.

 

POSTANOWIENIE NR 26/2020

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

 

             z w o ł u j ę:

 

w trybie zdalnym XXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023) w dniu 30 grudnia 2020 roku (środa)  o godz. 1600 z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2020-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2021-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa Zielona, w gminie Dąbrowa Zielona.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/296/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/153/2020 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Dąbrowa Zielona pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/155/2020 Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Środowiskowemu Domowi    Samopomocy w Soborzycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona zaliczonych do sektora finansów publicznych
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski

 

Na podstawie art.25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie proszę okazać w zakładzie pracy celem uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej.