Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4291

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2021 WÓJTA GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 23 września 2021 r.

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Dokumenty