Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4792

LVI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 56/2023

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

 

LVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu  11 sierpnia  2023 roku (piątek)  o godz. 800  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Jurajskiego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „KOMUNIKACJA JURAJSKA” oraz przyjęcie jego statutu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
  6. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski