Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4855

LX Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 60/2023

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 31 października 2023 roku (wtorek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/293/2022 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Dąbrowa Zielona.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz w Cielętnikach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującego się w budynku mieszkalnym w miejscowości Rogaczew nr 5 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2023-2030".
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/353/2023 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2024-2027.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski