Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4878

LXI Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 30 listopada 2023 roku (czwartek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok obowiązujących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego w Dąbrowie Zielonej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Dąbrowie Zielonej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbrowa Zielona.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

      Krzysztof Kucharski