Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/4889

LXII Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

z w o ł u j ę:

LXII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2023)  w dniu 22 grudnia  2023 roku (piątek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z teren Gminy Dąbrowa Zielona za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz ekwiwalentu pieniężnego dla kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowa Zielona zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady Gminy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres kolejnych 3 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dąbrowa Zielona na 2024 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028".
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 17. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 18. Zapytania i wolne wnioski
 19. Zamknięcie obrad Sesji.