Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5033

LXV Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona

POSTANOWIENIE NR 65/2024

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. )

             z w o ł u j ę:

LXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona VIII Kadencji (2018-2024)  w dniu 29 kwietnia  2024 roku (poniedziałek)  o godz. 830  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych stanowiących własność Gminy Dąbrowa Zielona oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Soborzyce, Gmina Dąbrowa Zielona.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona znajdującej się w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Dąbrowa Zielona.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok”.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
 12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2023 r.
 13. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Zielona      z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej za 2023 r.
 15. Przyjęcie protokołu z LXIII i LXIV Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Krzysztof Kucharski