Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.dabrowazielona.pl

Adres artykułu: www.bip.dabrowazielona.pl/artykuly/5058

II Sesja Rady Gminy Dąbrowa Zielona IX Kadencji

POSTANOWIENIE NR 1/2024

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

             z w o ł u j ę:

II Sesję Rady Gminy Dąbrowa Zielona IX Kadencji (2024-2029)  w dniu 27 maja  2024 roku (poniedziałek)  o godz. 1000  w sali narad Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej z   następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dąbrowa Zielona.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Zielona.
 12. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Dąbrowa Zielona IX Kadencji.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

        Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Alicja Kościańska